Vetenskap framför pedagogik i statlig utredning

I Forskarkarriärutredningen, som överlämnades till högskoleministern den 29 mars, presenteras en rad olika förslag för att göra karriärvägarna för unga forskare mer tydliga och attraktiva. SFS välkomnar många av förslagen, men fortfarande hamnar pedagogik i skymundan.

Inför släppet av utredningen hoppades SFS på förslag om en tydligare balans mellan pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i meriteringssystemet. Utredningen förespråkar däremot en meriteringstjänst där vetenskaplig meritering ska väga tyngst, precis som tidigare. Det trots att utredningen står fast vid att utbildning och forskning är lika viktiga delar inom högskolans verksamhet.

Samtidigt betonar utredningen pedagogisk skicklighet som en viktig egenskap hos blivande och nuvarande lärare. Biträdande lektorer ska ha möjlighet att meritera sig pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet.

– Synen på pedagogikens roll är både motsägelsefull och otydlig. När ska den pedagogiska skickligheten stå i centrum? Alla steg i den akademiska karriären har redan fokus på vetenskaplig meritering, säger SFS vice ordförande Johan Alvfors.

I dagsläget saknar många lärosäten riktlinjer för när en lärare utvecklar sin pedagogiska skicklighet under sin karriär. Dessutom saknas en nationell samordning av pedagogiska meriteringssystem.

– Om utbildning och forskning anses vara lika viktigt, samtidigt som professorer och lektorer anställs för båda delar, bör det återspeglas i meriteringssystemet och i högskolans verksamhet. Därför vore det rimligt att lägga större fokus på pedagogisk meritering under den tjänst som ska meritera till lektor, avslutar Johan Alvfors.

För fler kommentarer om SFS syn på Forskarkarriärutredningen se här

IMG_0130