Alla bra lärare ska belönas

Här berättar vi mer om varför det är viktigt att det finns system som ser till att pedagogiskt skickliga lärare blir belönade. Förslaget är ett av tre krav i kampanjen Alla fattar utom jag. De två andra kraven handlar om pedagogisk utbildning för lärare och om behovet av ett nationellt ansvar pedagogisk utveckling.

Vad handlar kravet om?
Kravet handlar om att se till att alla lärosäten borde ha system som ser till att universitetslärare som är skickliga pedagoger meriteras och får ta nästa steg i sina karriärer. Systemen måste också samordnas nationellt så att pedagogisk skicklighet definieras, bedöms och meriteras på ungefär samma sätt vid alla lärosäten.

Varför är det viktigt att belöna pedagogisk skicklighet?Möjligheten att få högre lön eller bli befordrad på grund av pedagogisk skicklighet uppmuntrar lärare att fortsätta utveckla sin undervisning och bli bättre pedagoger, vilket i sin tur leder till att kvaliteten på undervisningen höjs. Andra positiva effekter av att ha system för meritering av pedagogisk skicklighet är att yrket universitetslärare blir mer professionaliserat och att utbildningsuppdraget får högre status inom akademin. Högskoleförordningen kräver att lektorer och professorer ska vara både vetenskapligt och pedagogiskt skickliga – så för att följa förordningen måste pedagogisk skicklighet vara meriterande.

Vad är pedagogisk skicklighet?
För oss studenter handlar pedagogisk skicklighet om hur bra den utbildning och undervisning som ges är på att främja studenters lärande. Däremot finns ingen entydig definition av pedagogisk skicklighet. Det betyder att olika lärosäten bedömer pedagogisk skicklighet på olika sätt. Samma lärare kan därmed meriteras på olika sätt vid olika lärosäten. Dessutom saknar hälften av landets lärosäten en definition av pedagogisk skicklighet överhuvudtaget, enligt en undersökning som Sveriges förenade studentkårer (SFS) gjorde 2015.

Belönas inte pedagogisk skicklighet idag?
Ibland, men inte alltid. SFS undersökning visar att två av tre lärosäten saknar centrala system för bedömning av pedagogisk skicklighet. Med andra ord kan inte alla lärare räkna med att bli belönade för att de är skickliga pedagoger.

Vad är viktigt att tänka på för att meriteringssystem ska fungera?
Det finns tre saker som är viktiga för att meriteringssystem för pedagogisk skicklighet ska fungera. För det första måste det finnas en tydlig definition av pedagogisk skicklighet som utgår från främjandet av studenters lärande. För det andra måste det finnas ett tydligt system för hur pedagogiska meriter ska dokumenteras. För det tredje behövs tydliga kriterier för hur meriterna ska bedömas.  

Ska inte lärosätena bestämma själva över sina lärare?Varje lärosäte ansvarar för att ta fram egna system för meritering av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet och utifrån dessa avgöra säkerställa att alla lärosäten satsar på undervisning och utvecklar sin pedagogik behöver lärosätena få i uppdrag att utforma meriteringssystem på ett rättssäkert sätt.  Det bör också finnas en samordning av systemen för att se till att pedagogisk skicklighet definieras och bedöms på ett likvärdigt sätt på alla lärosäten för att öka likvärdighet och mobilitet. SFS föreslår att lärosätena gemensamt ska bestämma hur pedagogisk skicklighet ska meriteras.

Vad behöver göras för att kravet ska bli verklighet?
För att kravet ska bli verklighet måste regeringen ta initiativ till en nationell samordning av pedagogiska meriteringssystem. Trots att många lärosäten har meriteringssystem idag har de många brister och skiljer sig mycket åt.