Du har rätt till bra undervisning!

När du som student avsätter flera års tid, hårt arbete och belånar dig för överskådlig framtid förtjänar du att få en bra utbildning tillbaka. Du borde du kunna lita på att du kommer att få den hjälp du behöver för att klara kursmålen. Du borde kunna räkna med att dina lärare har fått en pedagogisk utbildning och är väl insatta i de senaste forskningsrönen om hur man bäst lägger upp en högskoleutbildning. Du borde kunna vara trygg i att högskolelagen ser till att undervisningen som bedrivs på ditt lärosäten håller en hög kvalitet.

Tyvärr kan du inte vara så säker på det. SFS granskning av pedagogiken inom den högre utbildningen visar på stora skillnader mellan olika lärosäten. Vid 60 procent av alla lärosäten ställs inte krav på att all undervisande personal ska ha en högskolepedagogisk utbildning. Det betyder att många av landets studenter riskerar att undervisas av obehöriga lärare. Det är svårt att förstå varför det inte är självklart att den som undervisar på universitet ska vara pedagogiskt utbildad.

Inom akademin har det länge funnits ett system för att bedöma forskares vetenskapliga skicklighet. Motsvarande etablerade system för att bedöma lärares pedagogiska skicklighet saknas. SFS konstaterar att två tredjedelar av högskolorna saknar lärosätesövergripande system för meritering av pedagogisk skicklighet. Det betyder att de lärare som vill ge studenterna den bästa undervisningen inte alltid belönas för det på ett rättvist sätt. Det är också ett bevis för att undervisning fortfarande har mycket lägre prioritet än forskning för många lärosäten. Lärarnas kunskaper i ämnet är överordnade deras förmåga att lära ut samma kunskaper.